Wednesday, 6 July 2016

VM Ireland on MB Blog: Setanta Sports in Ireland rebranded as Eir Sport

Setanta Sports in Ireland has now rebranded to Eir Sport. Setanta Sports Ireland is now Eir Sport 1 whilst Setanta Sports 1 is now Eir Sport 2.